Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de capaciteit van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort uit te breiden met de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op het tracé Utrecht – Leusden-Zuid en de aanleg van een spitsstrook in beide richtingen op het tracé Leusden-Zuid – Hoevelaken.. Voor de besluitvorming over mogelijke maatregelen om deze capaciteit te vergroten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2160

Planstudie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Voor uitbreiding van de capaciteit van de A27 Utrecht-knooppunt Eemnes en de A1 knooppunt Eemnes-Amersfoort heeft de Commissie m.e.r. een richtlijnenadvies uitgebracht. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering. Het Ontwerp-Tracébesluit is in november 2010 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2114

Kustversterking Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-Holland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen de duinen van de Kop van Noord-Holland versterken, waaronder de zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer zeewering. Naast kustversterking worden ook maatregelen voorzien om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Voor de goedkeuring van het kustversterkingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Yvonne van Manen was vanuit haar kennis van natuur betrokken bij het advies voor de richtlijnen.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2108

Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006 2008.

De provincie Zeeland, het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis willen het kustgebied tussen Cadzand en Breskens versterken. Dit kustvak is een van de zwakke schakels in de Nederlandse kust. Voor de goedkeuring van het kustversterkingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.  Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1681

Ontwikkeling Plangebied Restveen en Waterparel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De gemeente Moordrecht en de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel hebben het voornemen om in het zuidoostelijke deel van de Zuidplaspolder een overwegend agrarisch gebied om te vormen tot gebied met een belangrijke functie voor water en natuur. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1888

Uitbreiding Koningin Julianatoren te Apeldoorn

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Het familiepretpark de Koningin Julianatoren heeft het voornemen om: Een nieuw parkeerterrein te realiseren; Een smalspoorverbinding van circa 1,7 km lengte aan te leggen van het parkeerterrein naar het pretpark zelf; Overdekte attracties te realiseren binnen het bestaande pretpark. Hiervoor moet het bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn gewijzigd worden. Ten behoeve van besluitvorming over deze bestemmingsplanwijziging wordt een milieu-effectrapportage(m.e.r.)- procedure doorlopen.

Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies met name voor de effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe en de eventuele mitigerende en compenserende maatregelen, die nodig kunnen zijn vanuit de natuurwet- en regelgeving.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2021

Evenemententerrein Flevoland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

Provincie Flevoland heeft in het Omgevingsplan Flevoland 2006 aangegeven ruimte te willen bieden aan de ontwikkeling van een grootschalig evenemententerrein. Hiervoor zal een uitwerkingsplan worden opgesteld, waarin meerdere locaties worden afgewogen. Dit uitwerkingsplan is plan-m.e.r.-plichtig, omdat het initiatief plaatsvindt rond de Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen en het Veluwemeer en omdat het een evenemententerrein van meer dan 50 ha. betreft. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het uitwerkingsplan. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over Reikwijdte en detailniveau, bij de toetsing en bij de aanvullende toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1935

Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

De provincie Groningen heeft het voornemen een locatie langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa aan te wijzen voor waterberging, als onderdeel van het waterbergingsgebied Binnen-Aa. Hiervoor is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over reikwijdte en detailniveau en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1996

Projectlocatiegebied De Heihorsten te Someren

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

In het gebied de Heihorsten, ten westen van de kern Someren, worden verschillende toeristisch-recreatieve projecten ontwikkeld dan wel uitgebreid. Eén hiervan is de aanleg van een 18-holes golfbaan. Voor het mogelijk maken van deze golfbaan is een milieu-effectrapportage (m.e.r.) verplicht. Omdat de golfbaan sterk samenhangt met de functie waterberging en waterzuivering, alsmede met de overige initiatieven in het gebied, is besloten één milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het gehele gebied. Het kan over enkele jaren, wanneer het bestemmingsplan buitengebied wordt herzien, mogelijk tevens de functie van plan-MER vervullen. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1960

Bestuur Faunafonds

In opdracht van Ministerie LNV, in 1999-2007.

Robbert de Vries is van 1999 tot 2007 bestuurslid van het Faunafonds geweest. De taken van het Faunafonds zijn volgens de Flora- en faunawet:

  • Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten,
  • Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten,
  • Gedeputeerde Staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet,
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

In het Faunafonds zitten vertegenwoordigers van de jacht, de landbouw, de natuurbescherming, de dierenbescherming en de wetenschap. Er is een onafhankelijke voorzitter.

Herinrichting Millingerwaard

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De Dienst Landelijk gebied regio Oost onderzoekt, namens de provincie Gelderland, de mogelijkheden om meer ruimte voor de Waal te creëren in de Millingerwaard. Het gaat om de aanleg van een nevengeul en herinrichting als natuurgebied. De herinrichting is een uitwerking van de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Bij het project is milieueffectrapportage doorlopen. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1925

Herinrichting Plangebied Zuiderdiep

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2007.

Stuurgroep Deltanatuur, Rijkswaterstaat Zuid Holland en het waterschap Hollandse Delta zijn voornemens om de Zuiderdiepboezem opnieuw in te richten.  Zij willen de Zuiderdieppolders omvormen van een agrarisch gebied tot een brak tot zout intergetijdengebied met hoge natuurwaarden en recreatiemogelijkheden. Tevens zijn zij voornemens om in het Zuiderdiep en de aanliggende polders een gezond en duurzaam watersysteem in te richten, te zorgen voor voldoende waterberging en te zorgen voor een optimale waterhuishouding voor onder andere de landbouw. Voor het project is milieueffectrapportage doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1632

Planstudie versterking van de Delflandse kust (Hoek van Holland/Scheveningen)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2007.

Voor de versterking van de kustverdediging langs de Delflandse Kust zijn de  milieugevolgen van de alternatieven beschreven. Hierdoor wordt onder andere inzichtelijk gemaakt dat vanwege de natuurbeschermingswetgeving de keuzemogelijkheden beperkt zijn tot (royaal) zeewaartse versterking. Een breder duin maakt een robuuste duinnatuur met meer gradiënten mogelijk. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1639

Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2006.

Het uitvoeren van een kustversterkingsplan inclusief een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit. De Commissie is gevraagd door de provincie Zeeland om te adviseren over de aanpak en reikwijdte van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) zoals neergelegd in de concept-Startnotitie. Na deze adviesronde zal de provincie Zeeland de definitieve Startnotitie vaststellen en die Startnotitie vormt het kader voor het op te stellen milieurapport vanwege de SMB-procedure. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1570