Robbert de Vries

Ir. R.F. (Robbert) de Vries studeerde in 1981 af in de cultuurtechniek aan de Universiteit van Wageningen. Hij is gespecialiseerd in waterhuishouding, verkaveling, landschapsecologie, natuurbescherming en cultuurhistorie. Hij werkte als hoofd van een onderzoeksafdeling en in verschillende staf- en managementfuncties op het gebied van de landinrichting voor Rijk en provinciale overheden en als secretaris van diverse landinrichtingscommissies. Daarna werkte hij als afdelingshoofd bij Vogelbescherming Nederland, onder meer aan de aanwijzing van gebieden onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, aan de bescherming van wetlands en aan de bescherming van soorten en biotopen. Hij was van 1999 tot 2007 bestuurslid van het Faunafonds namens de natuurbescherming. Hij is lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. In 1999 richtte hij Ingenieursbureau De Overlaat op. Van 2005-2013 was hij bestuurslid van Dorpsbelang Wirdum-Swichum. Sinds 2015 is hij secretaris van de Faunabeheereenheid Fryslân.

E-mail: vries@de-overlaat.nl