Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r. Waterwinning Luxwoude

In opdracht van Vitens, 2018-2019

Vitens N.V. wil een nieuwe grondwaterwinning van 6,5 miljoen m3 per jaar stichten nabij Luxwoude. Daarbij geldt voor Vitens N.V. als initiatiefnemer een m.e.r.-beoordelingsplicht. Vitens heeft echter direct gekozen voor het opstellen van een project-m.e.r. Daarnaast geldt een plan-m.e.r.-plicht voor de gemeente, omdat het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Beide procedures zijn gecombineerd en als eerste stap is door De Overlaat de notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Deze notitie beschrijft wat in het kader van de m.e.r. al is onderzocht en nog zal worden onderzocht en welke alternatieven of varianten in beschouwing genomen zullen worden. In dit geval was al veel informatie verzameld en zijn reeds locatiealternatieven onderzocht op vooral hydrologische effecten. Op basis daarvan zijn mogelijke ecologische effecten van het voornemen op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden De Deelen en Van Oordt’s Mersken bij voorbaat uit te sluiten.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorgelegd aan de Commissie m.e.r. Tegelijk met dit project onderzoeken Vitens, provincie en waterschap Fryslân de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering voor het grondwatersysteem. Het gaat onder meer om verzilting van drinkwaterwinning en verdroging van natuurgebieden. Het onderzoek moet leiden tot nieuw grondwaterbeleid voor Friesland. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de nieuwe grondwaterwinning hierbinnen past. Ook adviseert ze om te laten zien hoe negatieve effecten voor beschermde natuur voorkomen kunnen worden.

Notitie reikwijdte en detailniveau

Commissie mer