Gebiedsontwikkeling Verdi Zuidas Amsterdam

In opdracht van de Commissie voor de milieueffectrapportage

De gemeente Amsterdam wil het gebied ‘Verdi’ ontwikkelen tot een woon-, werk- en recreatiegebied. Dit gebied ligt tussen de Zuidas, het Amsterdamse Bos, het Olympisch Stadion en het nog te ontwikkelen Schinkelkwartier. Momenteel wordt het gebied al gebruikt als recreatiegebied en woon- en werkgebied. Voor het gebied zijn drie ambities benoemd: verdichten, vergroenen en verbinden. Voor het westelijk deel ligt de nadruk op vergroenen, en voor het oostelijk deel op verdichten. Aan het gebied worden voorzieningen, kantoren en 1.500 tot 2.000 woningen toegevoegd.  Voordat de gemeenteraad van Amsterdam besluit over het ontwikkelplan voor Verdi Zuidas en het eerste bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Uit het milieueffectrapport blijkt verder dat Verdi Zuidas hoge ambities heeft voor onder meer ‘vergroenen en verdichten’. De Commissie adviseert de gemeente deze ambities concreter en meetbaar te maken, zodat straks duidelijk is in hoeverre deze gehaald worden (monitoren) en/of dat bijsturing nodig is.

Robbert de Vries was betrokken bij de advisering vanuit de Commissie over reikwijdte en detailniveau en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3382