Missie en visie

De missie van ons ingenieursbureau is:

‘Een mooi en functioneel land met respect voor verleden en toekomst’

In de visie van De Overlaat betekent dat een land waarin het goed wonen, werken en recreëren is, met een schoon milieu, een herkenbaar landschap en een uitbundige natuur. Een land waarin het rijke cultuurhistorisch erfgoed zorgvuldig beheerd en op creatieve wijze en liefdevol ingepast wordt bij nieuwe ontwikkelingen. Een land dat duurzaam ontwikkeld wordt, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten.

De naam ‘De Overlaat’ heeft tenminste vijf betekenissen, welke samen het werkterrein van ons bedrijf symboliseren:

  • Een overlaat is een vaste stuw in een waterloop. Deze staat voor inrichting en waterbeheer in het landelijk gebied, de basis van onze activiteiten.
  • Een overlaat is ook een verlaagd stuk in een rivierdijk, bedoeld om via een gecontroleerde overstort de veiligheid van stroomafwaarts gelegen gebieden te garanderen en schade te beperken. Overlaten vormen een cultuurhistorisch fenomeen dat terugkeert in het waterbeleid van de 21e eeuw. Door water meer ruimte te geven ontstaan nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling.
  • Wij werken aan ecologische verbindingen. Daarbij gaat het om het onderling verbinden van natuurgebieden en het overlaten van in het wild levende soorten over grote infrastructuur.
  • Duurzaamheid is leidraad voor ons handelen. Wij willen een leefbaar land overlaten aan onze kinderen door duurzaam om te gaan met ruimte, water en grondstoffen.
  • Tenslotte kunt u in overdrachtelijke zin werk aan ons overlaten. Samen met u zorgen wij voor een goed product.