Secretariaat FBE Fryslân

In opdracht van de Faunabeheereenheid, 2015-heden.

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties. De taken van een FBE zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

  • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
  • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, de jacht, de terreinbeherende organisaties, het Friesch Particulier Grondbezit, het Kollektiven Beried Fryslân en een onafhankelijk voorzitter.

Robbert de Vries vervult de rol van secretaris. Peter de Vries beheert het Fauna Registratie Systeem.

https://friesland.faunabeheereenheid.com/

Ganzenprotocol en maatwerk voor schadebestrijding

In opdracht van Faunabeheereenheid Fryslân, 2014-2015

In 2014 hebben Provinciale Staten de nota ‘Fryske Guozzeoanpak 2014’ vastgesteld. Doel is om schade door met name winterganzen jaarlijks te verlagen met 5 – 10% en daarmee te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte. Daarbij wordt rekening gehouden met de duurzame instandhouding van de internationaal beschermde ganzenpopulaties. Een sterke reductie van het aantal zomerganzen en het instellen van foerageergebieden voor winterganzen was eerder al vastgelegd in de notitie ‘Gans in Balans’. Aansluitend is door de provincie aan de Faunabeheereenheid verzocht om een bestrijdingsprotocol op te stellen. Robbert de Vries heeft dit voor de FBE gedaan. Tijdens het proces bleek dat een generiek bestrijdingsprotocol met name voor de jagers een brug te ver was. Daarom zijn vervolgens gebied specifieke maatwerkplannen gemaakt waarin de schadebestrijding rond belangrijke slaapplaatsen voor ganzen en rond Natura 2000-gebieden geregeld is.

Opstellen Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019

In opdracht van Faunabeheereenheid Fryslân, in 2013-2014.

De Flora- en faunawet beschermt inheemse diersoorten. Het is verboden deze soorten opzettelijk te verontrusten, te van­gen of te doden. Tegelijkertijd erkent de wet ook belangen die uitzonderingen mogelijk maken op de bescherming, namelijk populatiebeheer, schadebestrijding en jacht. Ingrijpen mag alleen als geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort en er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Preventie gaat voor schadebestrijding en verjagen boven doden. Het moet bovendien effectief zijn. Dat gaat het beste als het verjagen, vangen of doden van dieren planmatig en gecoördineerd gebeurt. Daarvoor dient een faunabeheerplan. Een planmatige aanpak biedt een betere waarborg voor de instandhouding van populaties dan wanneer elke grondgebruiker of jachthouder afzon­derlijk, ieder voor zijn eigen gebied, het beheer voert. Het faunabeheerplan behoeft de goedkeuring van de provincie. Robbert de Vries heeft voor de Faunabeheereenheid Fryslân het faunabeheerplan 2014-2019 opgesteld.

Opstellen Faunabeheerplan Groningen 2014-2019

In opdracht van Faunabeheereenheid Groningen, in 2013.

De Flora- en faunawet beschermt inheemse diersoorten. Het is verboden deze soorten opzettelijk te verontrusten, te van­gen of te doden. Tegelijkertijd erkent de wet ook belangen die uitzonderingen mogelijk maken op de bescherming, namelijk populatiebeheer, schadebestrijding en jacht. Ingrijpen mag alleen als geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort en er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Preventie gaat voor schadebestrijding en verjagen boven doden. Het moet bovendien effectief zijn. Dat gaat het beste als het verjagen, vangen of doden van dieren planmatig en gecoördineerd gebeurt. Daarvoor dient een faunabeheerplan. Een planmatige aanpak biedt een betere waarborg voor de instandhouding van populaties dan wanneer elke grondgebruiker of jachthouder afzon­derlijk, ieder voor zijn eigen gebied, het beheer voert. Het faunabeheerplan behoeft de goedkeuring van de provincie. Robbert de Vries heeft voor de Faunabeheereenheid Groningen het faunabeheerplan 2014-2019 opgesteld.

Advisering Vermilion Oil & Gas Netherlands

In opdracht van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. via DHV B.V., in 2010.

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft het voornemen proefboringen te doen en gas te winnen nabij Follega en Delfstrahuizen. In het gebied bestaat onrust en verzet tegen het voornemen omdat de bevolking vreest voor bodemdaling en dientengevolge schade aan bebouwing en landerijen. Robbert de Vries adviseert via DHV B.V. aan de directie van Vermilion ten behoeve van voorlichting en milieueffectrapportage.

Secretariaat Schadecommissie die onderzoekt of schade aan gebouwen veroorzaakt is door peilverlagingen

In opdracht van Wetterskip Fryslan, in 2004-2009.

Robbert de Vries was van 2003 tot 2009 secretaris van de Schadecommissie die eerst het toenmalig Wetterskip Boarn en Klif en nu Wetterskip Fryslân adviseert bij schade aan gebouwen. De Schadecommissie onderzoekt onafhankelijk of er een oorzakelijk verband is tussen handelingen van het waterschap (met name peilverlagingen) en schade aan gebouwen (scheuren in muren en verzakkingen). In de genoemde periode zijn meer dan 50 adviezen uitgebracht. Het merendeel van de schades was veroorzaakt door houtrot ten gevolge van droogstand van houten funderingen bij gebouwen in veengebieden. Een ander deel betrof verzakkingen bij ‘op staal’ gefundeerde panden. Voor beide typen fundering is een schademodel ontwikkeld. Bovendien is per schadegeval het verloop van de grondwaterstand gereconstrueerd. Wanneer de grondwaterstand beneden houten funderingsdelen zakt, kunnen die gaan rotten. In de praktijk onderzoekt de Schadecommissie of de grondwaterstand, sinds de bouw van het pand, sneller gedaald is dan een voor die plaats geldende autonome trend. De trend is een gevolg van ontwatering van het veen om de grond bruikbaar en bewoonbaar te maken. Om te voorkomen dat veengrond door maaivelddaling opnieuw verandert in een moeras, moet de grondwaterstand periodiek verlaagd worden. Daar zorgt het waterschap voor door het waterpeil in de sloten geleidelijk aan te passen. Soms wordt het waterpeil meer dan autonoom verlaagd, bij voorbeeld ten behoeve van de landbouw. Dat kan gevolgen hebben voor gebouwen op afstand. Ook andere factoren kunnen leiden tot het dalen van de grondwaterstand. Zo heeft in het gebied van Echten en Oosterzee de invloed meegespeeld van het droogvallen van de Noordoostpolder rond 1942. Wanneer een oorzakelijk verband aangetoond is tussen schade en een handeling van het waterschap, dan adviseert de Schadecommissie over de hoogte van de nadeelcompensatie. Adviezen worden tegelijkertijd uitgebracht aan het bestuur van het waterschap en aan de gebouweigenaar. In het merendeel van de gevallen heeft het bestuur besloten zoals geadviseerd door de Schadecommissie. Zes besluiten zijn voorgelegd aan de bestuursrechter en twee zijn doorgegaan naar de Raad van State. In alle gevallen hebben deze besluiten de rechterlijke toets doorstaan.

Bestuur Faunafonds

In opdracht van Ministerie LNV, in 1999-2007.

Robbert de Vries is van 1999 tot 2007 bestuurslid van het Faunafonds geweest. De taken van het Faunafonds zijn volgens de Flora- en faunawet:

  • Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten,
  • Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten,
  • Gedeputeerde Staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet,
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

In het Faunafonds zitten vertegenwoordigers van de jacht, de landbouw, de natuurbescherming, de dierenbescherming en de wetenschap. Er is een onafhankelijke voorzitter.