Secretariaat FBE Fryslân

In opdracht van de Faunabeheereenheid, 2015-heden.

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties. De taken van een FBE zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

  • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
  • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, de jacht, de terreinbeherende organisaties, het Friesch Particulier Grondbezit, het Kollektiven Beried Fryslân en een onafhankelijk voorzitter.

Robbert de Vries vervult de rol van secretaris. Peter de Vries beheert het Fauna Registratie Systeem.

https://friesland.faunabeheereenheid.com/

Uitbreidingsmogelijkheden melkveehouderij te Aldeboarn

In opdracht van melkveehouder, 2015.

Advies over de ruimtelijke en milieuhygiënische mogelijkheden en beperkingen bij uitbreiding melkveebedrijf. Het ging daarbij om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Natuurbeschermingswet en de Meststoffenwet. De stikstofdepositie is berekend met het programma Aerius. Geadviseerd is een melding te doen zodra het PAS in werking treedt.

Uitbreidingsmogelijkheden melkveehouderij te Friens

In opdracht van melkveehouder, 2014.

Advies over de ruimtelijke en milieuhygiënische mogelijkheden en beperkingen bij uitbreiding melkveebedrijf. Het ging daarbij om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Natuurbeschermingswet en de Meststoffenwet. De stikstofdepositie is berekend met het programma Aagro-stacks en geadviseerd is over de aankoop van ammoniakrechten.

Bestemmingwijziging woonhuis op boerderijerf en erfinpassingsplan bij Franeker

In opdracht van een melkveehouder bij Franeker, 2012-2014

Bij Franeker staat op minder dan 25 m afstand van een bestaande ligboxenstal een pand met woonbestemming. Dit huis staat al jaren leeg en is zeer vervallen. Ook de bijbehorende schuur is bouwvallig. De eigendomsituatie is verschillend. De mogelijke bedrijfsontwikkeling wordt beperkt door de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast zouden bij hernieuwde bewoning behalve door geur ook belemmeringen kunnen optreden door geluid, fijn stof en/of dierziekten, hoewel hiervoor geen directe kaders gelden. Daarom is met de gemeente gesproken over wijziging van de planologische bestemming en herbouw buiten de 50 meter zone vanuit de boerderij. Hiermee wordt milieuhinder voorkomen en blijft bedrijfsontwikkeling mogelijk binnen de milieuhygiënische en ruimtelijke regelgeving. Er is onder meer gekeken naar de kaders die de Verordening ‘Romte’ uit 2011 van de provincie Fryslân hieraan stelt in de ‘saldoregeling voor woningen’. Het gaat er daarbij om dat in landschappelijk opzicht aangesloten wordt op het bebouwingscluster van de boerderij en dat de woning in de karakteristiek van het landschap past. De gemeente is in principe bereid hieraan mee te werken in het thans in voorbereiding zijnde Bestemmingsplan Buitengebied onder de voorwaarde dat een erfinpassingsplan wordt opgesteld waarnaar wordt verwezen in de vorm van een voorwaardelijke bepaling.

Aansluitend is een erfinpassingsplan gemaakt voor het bestaande erf en het nieuwe bouwperceel. Met aanvullende boombeplanting wordt tezamen met de bestaande erf- en wegbeplanting de kwelderwal geaccentueerd en een besloten karakter aan het erf gegeven.

Procesbegeleiding bedrijfsverplaatsing Rogaar-Visser te Smilde

In opdracht van Rogaar-Visser, in 2012-2013.

Verplaatsing en nieuwbouw van schapenhouderij Rogaar en kennel van border collies Visser. Het bedrijf beheert het Natura 2000-gebied Witterveld met schapen en Galloway-runderen en doet ook aan stadsbegrazing voor de gemeente Assen. Robbert de Vries verzorgde de procedurele begeleiding van de bedrijfsverplaatsing, de aanvraag van vergunningen en voerde een natuurtoets uit.