Bestemmingwijziging woonhuis op boerderijerf en erfinpassingsplan bij Franeker

In opdracht van een melkveehouder bij Franeker, 2012-2014

Bij Franeker staat op minder dan 25 m afstand van een bestaande ligboxenstal een pand met woonbestemming. Dit huis staat al jaren leeg en is zeer vervallen. Ook de bijbehorende schuur is bouwvallig. De eigendomsituatie is verschillend. De mogelijke bedrijfsontwikkeling wordt beperkt door de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast zouden bij hernieuwde bewoning behalve door geur ook belemmeringen kunnen optreden door geluid, fijn stof en/of dierziekten, hoewel hiervoor geen directe kaders gelden. Daarom is met de gemeente gesproken over wijziging van de planologische bestemming en herbouw buiten de 50 meter zone vanuit de boerderij. Hiermee wordt milieuhinder voorkomen en blijft bedrijfsontwikkeling mogelijk binnen de milieuhygiënische en ruimtelijke regelgeving. Er is onder meer gekeken naar de kaders die de Verordening ‘Romte’ uit 2011 van de provincie Fryslân hieraan stelt in de ‘saldoregeling voor woningen’. Het gaat er daarbij om dat in landschappelijk opzicht aangesloten wordt op het bebouwingscluster van de boerderij en dat de woning in de karakteristiek van het landschap past. De gemeente is in principe bereid hieraan mee te werken in het thans in voorbereiding zijnde Bestemmingsplan Buitengebied onder de voorwaarde dat een erfinpassingsplan wordt opgesteld waarnaar wordt verwezen in de vorm van een voorwaardelijke bepaling.

Aansluitend is een erfinpassingsplan gemaakt voor het bestaande erf en het nieuwe bouwperceel. Met aanvullende boombeplanting wordt tezamen met de bestaande erf- en wegbeplanting de kwelderwal geaccentueerd en een besloten karakter aan het erf gegeven.