Bestemmingwijziging woonhuis op boerderijerf en erfinpassingsplan bij Franeker

In opdracht van een melkveehouder bij Franeker, 2012-2014

Bij Franeker staat op minder dan 25 m afstand van een bestaande ligboxenstal een pand met woonbestemming. Dit huis staat al jaren leeg en is zeer vervallen. Ook de bijbehorende schuur is bouwvallig. De eigendomsituatie is verschillend. De mogelijke bedrijfsontwikkeling wordt beperkt door de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast zouden bij hernieuwde bewoning behalve door geur ook belemmeringen kunnen optreden door geluid, fijn stof en/of dierziekten, hoewel hiervoor geen directe kaders gelden. Daarom is met de gemeente gesproken over wijziging van de planologische bestemming en herbouw buiten de 50 meter zone vanuit de boerderij. Hiermee wordt milieuhinder voorkomen en blijft bedrijfsontwikkeling mogelijk binnen de milieuhygiënische en ruimtelijke regelgeving. Er is onder meer gekeken naar de kaders die de Verordening ‘Romte’ uit 2011 van de provincie Fryslân hieraan stelt in de ‘saldoregeling voor woningen’. Het gaat er daarbij om dat in landschappelijk opzicht aangesloten wordt op het bebouwingscluster van de boerderij en dat de woning in de karakteristiek van het landschap past. De gemeente is in principe bereid hieraan mee te werken in het thans in voorbereiding zijnde Bestemmingsplan Buitengebied onder de voorwaarde dat een erfinpassingsplan wordt opgesteld waarnaar wordt verwezen in de vorm van een voorwaardelijke bepaling.

Aansluitend is een erfinpassingsplan gemaakt voor het bestaande erf en het nieuwe bouwperceel. Met aanvullende boombeplanting wordt tezamen met de bestaande erf- en wegbeplanting de kwelderwal geaccentueerd en een besloten karakter aan het erf gegeven.

Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

De provincie Groningen heeft het voornemen een locatie langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa aan te wijzen voor waterberging, als onderdeel van het waterbergingsgebied Binnen-Aa. Hiervoor is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over reikwijdte en detailniveau en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1996

Golfbaan Waalresche Heide te Waalre

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002-2004.

Aanleg van een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen. Het MER bevat de essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere planuitwerking met betrekking tot de daadwerkelijke realisatie van de natuurdoelen. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1317

Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2004.

Het Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes. In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie doet aanbevelingen op het gebied van de waterhuishouding, de ecologie, het verkeer en het beheer. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1374

https://www.landgoedbergvliet.nl/

Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004.

De aanleg van een 9-holes golfbaan in de gemeente Nederlek, ten westen van de surf- en recreatieplas Krimpenerhout en ten zuiden van de N210. Hiervoor heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. In het advies daarover concludeert de Commissie dat er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een MER. Robbert de Vries was betrokken bij het beoordelingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1415

https://www.golfbaancrimpenerhout.nl/home.html