Secretariaat FBE Fryslân

In opdracht van de Faunabeheereenheid, 2015-heden.

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties. De taken van een FBE zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

  • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
  • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, de jacht, de terreinbeherende organisaties, het Friesch Particulier Grondbezit, het Kollektiven Beried Fryslân en een onafhankelijk voorzitter.

Robbert de Vries vervult de rol van secretaris. Peter de Vries beheert het Fauna Registratie Systeem.

https://friesland.faunabeheereenheid.com/

Bestuur Dorpsbelang

In opdracht van Dorpsbelang Wirdum-Swichum, in 2005-2013.

Robbert de Vries vervulde verschillende functies binnen Dorpsbelang Wirdum-Swichum. Eerst als adviseur ruimtelijke ordening, waarbij hij de organisatie vertegenwoordigde bij de planvorming voor de Haak om Leeuwarden en de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Zuidlanden. Van  2005 tot 2013 was hij bestuurslid, waarvan sinds 2009 voorzitter. In deze periode kwamen mede door toedoen van Dorpsbelang tot stand:

. Dorpsvisie Wirdum-Swichum 2020
. Restauratie Amerikaanse windmolen
. Boerenlandpad
. Rapport Swichum nog mooier!
. Herinrichting Legedyk
. Terugplaatsen replica van het soldaatje van Barrahus
. Stedebouwkundig ontwerp Hikkemieden
. Bestemmingsplan Wirdum
. Plan voor sloepenroute Leeuwarden-Wirdum-Grou
. Open monumentendag 2007 voor de gemeente Leeuwarden in Wirdum en Swichum
. Ontwerp voor de afslag Wirdum van de rijksweg A32
. Enquete geluids- en trillingshinder en verkeersveiligheid met follow up
. Heechhout over de Wirdumervaart met wandelroute
. Multifunctioneelplein bij basisscholen

Meer informatie:

Link: http://wirdum-swichum.nl

Secretariaat Schadecommissie die onderzoekt of schade aan gebouwen veroorzaakt is door peilverlagingen

In opdracht van Wetterskip Fryslan, in 2004-2009.

Robbert de Vries was van 2003 tot 2009 secretaris van de Schadecommissie die eerst het toenmalig Wetterskip Boarn en Klif en nu Wetterskip Fryslân adviseert bij schade aan gebouwen. De Schadecommissie onderzoekt onafhankelijk of er een oorzakelijk verband is tussen handelingen van het waterschap (met name peilverlagingen) en schade aan gebouwen (scheuren in muren en verzakkingen). In de genoemde periode zijn meer dan 50 adviezen uitgebracht. Het merendeel van de schades was veroorzaakt door houtrot ten gevolge van droogstand van houten funderingen bij gebouwen in veengebieden. Een ander deel betrof verzakkingen bij ‘op staal’ gefundeerde panden. Voor beide typen fundering is een schademodel ontwikkeld. Bovendien is per schadegeval het verloop van de grondwaterstand gereconstrueerd. Wanneer de grondwaterstand beneden houten funderingsdelen zakt, kunnen die gaan rotten. In de praktijk onderzoekt de Schadecommissie of de grondwaterstand, sinds de bouw van het pand, sneller gedaald is dan een voor die plaats geldende autonome trend. De trend is een gevolg van ontwatering van het veen om de grond bruikbaar en bewoonbaar te maken. Om te voorkomen dat veengrond door maaivelddaling opnieuw verandert in een moeras, moet de grondwaterstand periodiek verlaagd worden. Daar zorgt het waterschap voor door het waterpeil in de sloten geleidelijk aan te passen. Soms wordt het waterpeil meer dan autonoom verlaagd, bij voorbeeld ten behoeve van de landbouw. Dat kan gevolgen hebben voor gebouwen op afstand. Ook andere factoren kunnen leiden tot het dalen van de grondwaterstand. Zo heeft in het gebied van Echten en Oosterzee de invloed meegespeeld van het droogvallen van de Noordoostpolder rond 1942. Wanneer een oorzakelijk verband aangetoond is tussen schade en een handeling van het waterschap, dan adviseert de Schadecommissie over de hoogte van de nadeelcompensatie. Adviezen worden tegelijkertijd uitgebracht aan het bestuur van het waterschap en aan de gebouweigenaar. In het merendeel van de gevallen heeft het bestuur besloten zoals geadviseerd door de Schadecommissie. Zes besluiten zijn voorgelegd aan de bestuursrechter en twee zijn doorgegaan naar de Raad van State. In alle gevallen hebben deze besluiten de rechterlijke toets doorstaan.

Landinrichtings- en gebiedscommissies

In opdracht van LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies, in 1981-1997.

Robbert de Vries werkte van 1981 tot 1997 bij de toenmalige Landinrichtingsdienst. Als hoofd van de afdeling Onderzoek in de provincie Utrecht gaf hij leiding aan bodemkundig, hydrologisch en ecologisch onderzoek, schattingen in ruilverkavelingen en HELP-evaluaties van landinrichtingsprojecten. Tussen 1986 en 1990 trok hij als secretaris van de landinrichtingscommissie de planvorming voor het Noorderpark ten noorden van Utrecht. Tussen 1990 en 1997 was hij districtsingenieujr in Noord-Holland en als secretaris verantwoordelijk voor de landinrichtingsprojecten Amstelland, Waterland, Westzaan en Limmen-Heiloo. Tussen 1995 en 1997 was hij daarnaast projectmanager Haarlemmermeer-Groen.