Uitbreidingsmogelijkheden melkveehouderij te Aldeboarn

In opdracht van melkveehouder, 2015.

Advies over de ruimtelijke en milieuhygiënische mogelijkheden en beperkingen bij uitbreiding melkveebedrijf. Het ging daarbij om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Natuurbeschermingswet en de Meststoffenwet. De stikstofdepositie is berekend met het programma Aerius. Geadviseerd is een melding te doen zodra het PAS in werking treedt.