Uitbreidingsmogelijkheden melkveehouderij te Friens

In opdracht van melkveehouder, 2014.

Advies over de ruimtelijke en milieuhygiënische mogelijkheden en beperkingen bij uitbreiding melkveebedrijf. Het ging daarbij om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Natuurbeschermingswet en de Meststoffenwet. De stikstofdepositie is berekend met het programma Aagro-stacks en geadviseerd is over de aankoop van ammoniakrechten.