voortoets en onderzoek plan-m.e.r.-plicht Beheerprogramma 2016-2021 Waterschap Hunze en Aa’s

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s, 2014-2015

Waterschap Hunze en Aa’s stelt voor de periode 2016-2021  een nieuw Beheerprogramma op als opvolger van het Waterbeheerplan 2010-2015.  Daarbij kwam de vraag naar voren of dit beheerprogramma plan-m.e.r.-plichtig is. Ingenieursbureau De Overlaat heeft daartoe samen met medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s het beheerprogramma getoetst aan de regelgeving voor milieueffectrapportage en aan de Natuurbeschermingswet.

Geconcludeerd is:

  • Het beheerprogramma is niet kaderstellend voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, wanneer conform het advies voor de Waddendijk in het ontwerp Beheerplan wordt uitgegaan van regulier onderhoud en herstel. 
  • Er is bij het beheerprogramma geen passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet nodig als de werkwijze rond beekpeilverhoging door bodemophoging in de Drentsche Aa conform het advies opgenomen wordt.
  • In het verlengde hiervan kan geconcludeerd worden dat ook een plan-m.e.r. niet nodig is.

Geadviseerd is de resultaten van deze toetsing voor te leggen aan de provincies die bevoegd gezag zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Meer informatie: