Bestuur Faunafonds

In opdracht van Ministerie LNV, in 1999-2007.

Robbert de Vries is van 1999 tot 2007 bestuurslid van het Faunafonds geweest. De taken van het Faunafonds zijn volgens de Flora- en faunawet:

  • Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten,
  • Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten,
  • Gedeputeerde Staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet,
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

In het Faunafonds zitten vertegenwoordigers van de jacht, de landbouw, de natuurbescherming, de dierenbescherming en de wetenschap. Er is een onafhankelijke voorzitter.