Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen (Zilk)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2006.

Het Amsterdamse Waterleidingbedrijf wil de inrichting en de waterwinning van het Oosterkanaal op andere wijze vormgeven. De instandhoudingsdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied vervult daarbij een belangrijke rol, mede in relatie met de waterhuishouding en het waterbeheer in het aangrenzende gebied. Omdat de voorgenomen wijzigingen passen binnen de huidige grondwaterwet-vergunning, behoeft eigenlijk geen m.e.r. te worden doorlopen. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kiezen initiatiefnemer en bevoegd gezag ervoor om de ingezette m.e.r.-procedure verder vrijwillig af te ronden. De wijzigingen zijn gericht op:

  • het voldoen aan de mitigatie/compensatie-opgave die geëist wordt in de Natuurbeschermingswet-vergunning voor het instellen van peilvakken in het bollengebied De Zilk achter de duinen;
  • het realiseren van nieuwe natuur, met name natte en vochtige duinvalleivegetaties.

Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1486

Golfbaan Waalresche Heide te Waalre

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002-2004.

Aanleg van een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen. Het MER bevat de essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere planuitwerking met betrekking tot de daadwerkelijke realisatie van de natuurdoelen. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1317

Dijkteruglegging van de Waal bij Lent

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2004.

De Minister van Verkeer en Waterstaat wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ‘flessenhals’ in de Waal ter hoogte van Nijmegen te verruimen. Vooruitlopend op het project Ruimte voor de Rivier is een aparte m.e.r.-procedure gestart. Die haast was nodig, omdat de gemeente Nijmegen plannen aan het maken was voor woningbouw in dat gebied. Omdat al veel vooronderzoek is uitgevoerd beperkt het MER zich tot twee rivierverruimingsalternatieven: dijkteruglegging of uiterwaardverlaging. De Commissie vraagt om in het MER op hoofdlijnen in te gaan op de mogelijkheden om de gesignaleerde hoogwaterproblematiek op te lossen via dijkverhoging, dan wel extra rivierverruiming benedenstrooms.

In 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de dijkverlegging bij Lent in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Daarmee is deze m.e.r.-procedure afgerond. Stand van zaken 2009: De gemeente Nijmegen en het waterschap rivierenland werken in een nieuwe m.e.r. procedure de gevolgen van diverse inrichtingsvarianten van het gekozen alternatief “dijkteruglegging” verder uit.

Yvonne van Manen adviseerde bij de toetsing van het MER vanuit de Commissie m.e.r. met name op het gebied van natuur.

Meer informatie:

Link: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/1352

Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2004.

Het Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes. In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie doet aanbevelingen op het gebied van de waterhuishouding, de ecologie, het verkeer en het beheer. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1374

https://www.landgoedbergvliet.nl/

Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004.

De aanleg van een 9-holes golfbaan in de gemeente Nederlek, ten westen van de surf- en recreatieplas Krimpenerhout en ten zuiden van de N210. Hiervoor heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. In het advies daarover concludeert de Commissie dat er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een MER. Robbert de Vries was betrokken bij het beoordelingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1415

https://www.golfbaancrimpenerhout.nl/home.html

Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2003.

Met de herinrichting van het uiterwaardengebied zal de veiligheid tegen hoogwater in overeenstemming gebracht worden met nieuw vastgestelde normen en daarnaast de natuurontwikkeling worden bevorderd. De uiterwaardengrond die vrijkomt bij de ontgrondingen is mogelijk verontreinigd (kwaliteitsklasse 3 en 4) en zal worden geborgen in het gebied zelf. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor de milieueffectrapportage.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1312