Dijkteruglegging van de Waal bij Lent

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2004.

De Minister van Verkeer en Waterstaat wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ‘flessenhals’ in de Waal ter hoogte van Nijmegen te verruimen. Vooruitlopend op het project Ruimte voor de Rivier is een aparte m.e.r.-procedure gestart. Die haast was nodig, omdat de gemeente Nijmegen plannen aan het maken was voor woningbouw in dat gebied. Omdat al veel vooronderzoek is uitgevoerd beperkt het MER zich tot twee rivierverruimingsalternatieven: dijkteruglegging of uiterwaardverlaging. De Commissie vraagt om in het MER op hoofdlijnen in te gaan op de mogelijkheden om de gesignaleerde hoogwaterproblematiek op te lossen via dijkverhoging, dan wel extra rivierverruiming benedenstrooms.

In 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de dijkverlegging bij Lent in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Daarmee is deze m.e.r.-procedure afgerond. Stand van zaken 2009: De gemeente Nijmegen en het waterschap rivierenland werken in een nieuwe m.e.r. procedure de gevolgen van diverse inrichtingsvarianten van het gekozen alternatief “dijkteruglegging” verder uit.

Yvonne van Manen adviseerde bij de toetsing van het MER vanuit de Commissie m.e.r. met name op het gebied van natuur.

Meer informatie:

Link: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/1352