Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen (Zilk)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2006.

Het Amsterdamse Waterleidingbedrijf wil de inrichting en de waterwinning van het Oosterkanaal op andere wijze vormgeven. De instandhoudingsdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied vervult daarbij een belangrijke rol, mede in relatie met de waterhuishouding en het waterbeheer in het aangrenzende gebied. Omdat de voorgenomen wijzigingen passen binnen de huidige grondwaterwet-vergunning, behoeft eigenlijk geen m.e.r. te worden doorlopen. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kiezen initiatiefnemer en bevoegd gezag ervoor om de ingezette m.e.r.-procedure verder vrijwillig af te ronden. De wijzigingen zijn gericht op:

  • het voldoen aan de mitigatie/compensatie-opgave die geëist wordt in de Natuurbeschermingswet-vergunning voor het instellen van peilvakken in het bollengebied De Zilk achter de duinen;
  • het realiseren van nieuwe natuur, met name natte en vochtige duinvalleivegetaties.

Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1486