Herinrichting Plangebied Zuiderdiep

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2007.

Stuurgroep Deltanatuur, Rijkswaterstaat Zuid Holland en het waterschap Hollandse Delta zijn voornemens om de Zuiderdiepboezem opnieuw in te richten.  Zij willen de Zuiderdieppolders omvormen van een agrarisch gebied tot een brak tot zout intergetijdengebied met hoge natuurwaarden en recreatiemogelijkheden. Tevens zijn zij voornemens om in het Zuiderdiep en de aanliggende polders een gezond en duurzaam watersysteem in te richten, te zorgen voor voldoende waterberging en te zorgen voor een optimale waterhuishouding voor onder andere de landbouw. Voor het project is milieueffectrapportage doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1632