Golfbaan De Bolgerijsche te Vianen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2007.

Exploitatiemaatschappij Golfbaan De Bolgerijsche B.V. heeft het voornemen om ten zuiden van Vianen een 18-holes golfbaan te realiseren met een korte 9 holes baan, een driving range, enkele oefenbanen en een clubgebouw. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor het m.e.r. en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1667

Sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2007.

De gemeente Eindhoven heeft het voornemen het sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord (SEN) verder te ontwikkelen. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Voor deze herziening moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen.  Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1465

Landinrichtingsproject Peize

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2007.

Binnen het Landinrichtingsproject Peize gelegen in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo worden maatregelen beoogd op het gebied van landbouw, natuur en waterberging. Voor dit gebied wordt een Raamplan opgesteld door de hiervoor ingestelde landinrichtingscommissie. De uitvoering zal daarna in modules plaatsvinden. Aangezien meer dan 500 hectare van functie wijzigt, wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Daarnaast wordt er waterberging voorzien in het aangrenzende Landinrichtingsgebied Roden-Norg, gemeente Noordenveld. Het opgestelde milieueffectrapport (MER) dient tevens voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Het MER maakt inzichtelijk hoe met de verschillende doelen voor natuur, waterberging en landbouw het gebied kan worden ingericht. De keuzes in de waterhuishouding bepalen in grote mate de effecten op de aanwezige natuur én de natuurpotenties. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen m.e.r. en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1488

Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006 2007.

De gemeente Hellendoorn heeft het voornemen om ter plaatse van het bestaande zwembad Het Ravijn aan de Piet Heinweg in Nijverdal een nieuw sportvoorzieningencomplex te realiseren. Dit sportcomplex “Het Ravijn” zal een overdekt zwembad, een buitenbad, een sporthal en een sport- en speluitleen bevatten. Ten behoeve van de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij he tadvies voor richtlijnen en bij het toetsingsadvies van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1802

Gebiedsuitwerking Dalmsholte Overijssel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

In het Reconstructieplan Salland-Twente is bepaald dat voor een deel van landinrichtingsgebied Dalmsholte een Planuitwerking moet komen. Gekozen is voor een Gebiedsuitwerking. In de opgestelde Ontwerp Gebiedsuitwerking staan maatregelen, die moeten bijdragen aan een vitaal platteland. Het doel van de plan-m.e.r is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau. De effectbeschrijving in het MER is echter beperkter dan op basis van de aanwezige informatie mogelijk was geweest. Met name de beperkingen die het Natura 2000-gebied aan ontwikkelingen oplegt, zijn onderbelicht. Het MER laat bovendien nog veel keuzes open en schuift deze door naar lagere overheden. Hiermee worden verwachtingen gewekt die in veel gevallen niet realistisch zijn. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1864

Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, het Veenschap en Omgeving

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn in het uitvoeringsprogramma gebiedsuitwerkingen opgenomen voor de gebieden Engbertsdijksvenen en het Veenschap. In de opgestelde Gebiedsuitwerking staan maatregelen die moeten bijdragen aan de kwaliteit van het platteland. Het doel van de plan-m.e.r. is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau.

Door het toepassen van een “omgekeerde benadering” schept het MER zoveel mogelijk helderheid over de lokale haalbaarheid van maatregelen en ambities. De Commissie adviseert o.a. ook een omgekeerde benadering uit te voeren, door terug te redeneren vanuit de maximaal toelaatbare belastbaarheid van de Natura 2000-gebieden. Op basis hiervan kan de initiatiefnemer bepalen wat de toelaatbare bandbreedte is voor nu nog onvoldoende uitgekristalliseerde maatregelen. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1906

Oeverpark Badplaats Nesselande

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om aan de zuidoever van de Zevenhuizerplas te Rotterdam de al geplande recreatieve voorzieningen te intensiveren en te versterken. Daarnaast wil de gemeente een jachthaven aanleggen met ongeveer 100 ligplaatsen (vaartuigen zonder brandstofmotoren). Uit het MER komt duidelijk naar voren dat het voornemen nauwelijks meer milieugevolgen heeft dan de recreatieve voorzieningen die in het huidige bestemmingsplan al mogelijk gemaakt zijn. Het MER is gestructureerd beschreven maar sommige aspecten zoals effecten op natuur en waterkwaliteit komen gefragmenteerd aan de orde. Hierdoor is een samenhangend beeld van de verschillende milieugevolgen niet direct uit het MER is af te leiden. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1901

Vakantiepark Scheerwolde

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

Herikerberg Vastgoed bv wil een gebied van ruim 67 hectare ten westen van de kern Scheerwolde ontwikkelen tot een vakantiepark met 260 recreatiebungalows, centrale voor zieningen, sportvelden, een natuurtransferium, een waterplas van ruim 20 hectare en aanlegsteigers voor circa 200 ligplaatsen. Parallel aan de ontwikkeling van het vakantiepark worden voor het dorp Scheerwolde circa 35 permanente woningen gerealiseerd. Voor het voornemen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad van Steenwijkerland is het bevoegde gezag voor dit besluit. Omdat de ontwikkeling bij Scheerwolde verder gaat dan in het streekplan was voorzien, is daarnaast een streekplanuitwerking vereist. Ten behoeve van het besluit over de bestemmingsplanwijziging is een milieueffect rapport (MER) opgesteld. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1494

Herinrichting Nieuwe Driemanspolder te Zuid-Holland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006.

De Stuurgroep Nieuwe Driemanspolder wil de functie van de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam wijzigen. Deze stuurgroep treedt op als initiatiefnemer en zij verenigt en vertegenwoordigt de betrokken gemeenten, waterbeheerders en rijksoverheid. Het voornemen is gericht op omzetting van agrarisch gebruik in natuurontwikkeling, recreatie, seizoensberging en piekberging. Om de functie van de polder te wijzigen zullen bestemmingsplannen vastgesteld moeten worden door de drie gemeenten waarin de polder ligt (Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Zoetermeer).

De Commissie adviseert in het MER de locatiekeuze voor de seizoensberging en de piekberging te motiveren, alternatieven te ontwikkelen op grond van de seizoensberging en de effecten te beschrijven op de waterkwaliteit, op de waterhuishouding en op natuur, zowel in de polder zelf als in de nabije omgeving. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1418

https://www.n3mp.nl/

Tweede stadsbrug over de Waal bij Nijmegen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2006.

Aanleg van een nieuwe stadsbrug over de Waal met aansluitende wegtracés.  Het MER geeft een goed beeld van de voor- en nadelen van de aanleg van de Stadsbrug, van de mogelijke uitvoeringsalternatieven en van de belangrijkste milieueffecten. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1324

http://mirt2013.mirtprojectenboek.nl/Images/229_tcm339-333554.pdf

Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2006.

Het uitvoeren van een kustversterkingsplan inclusief een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit. De Commissie is gevraagd door de provincie Zeeland om te adviseren over de aanpak en reikwijdte van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) zoals neergelegd in de concept-Startnotitie. Na deze adviesronde zal de provincie Zeeland de definitieve Startnotitie vaststellen en die Startnotitie vormt het kader voor het op te stellen milieurapport vanwege de SMB-procedure. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1570

Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen (Zilk)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2006.

Het Amsterdamse Waterleidingbedrijf wil de inrichting en de waterwinning van het Oosterkanaal op andere wijze vormgeven. De instandhoudingsdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied vervult daarbij een belangrijke rol, mede in relatie met de waterhuishouding en het waterbeheer in het aangrenzende gebied. Omdat de voorgenomen wijzigingen passen binnen de huidige grondwaterwet-vergunning, behoeft eigenlijk geen m.e.r. te worden doorlopen. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kiezen initiatiefnemer en bevoegd gezag ervoor om de ingezette m.e.r.-procedure verder vrijwillig af te ronden. De wijzigingen zijn gericht op:

  • het voldoen aan de mitigatie/compensatie-opgave die geëist wordt in de Natuurbeschermingswet-vergunning voor het instellen van peilvakken in het bollengebied De Zilk achter de duinen;
  • het realiseren van nieuwe natuur, met name natte en vochtige duinvalleivegetaties.

Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1486

Winning van aardgas uit de gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De NAM heeft het voornemen om het aardgas uit de velden Westbeemster, Middelie en Rustenburg, behorende tot de winningsvergunning “Middelie”, te gaan winnen vanaf de bestaande locaties Westbeemster en Middelie-Beemster in de gemeente Beemster. Vanaf de locatie Westbeemster zal een natgastransportleiding worden aangelegd voor het transport van het onbehandelde gas naar de locatie Middelie-Beemster, waar een gasbehandelingsinstallatie zal worden gerealiseerd.  De essentiële informatie is in het MER aanwezig. De besproken varianten zijn helder evenals de gemaakte keuzen in het voorkeursalternatief. De effectbeschrijving van landschap, cultuurhistorie en ecologie is goed en waardevol bij het nemen van het besluit. De gevolgde benadering met betrekking tot de bodemdaling vindt de commissie overtuigend. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1542

Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (strategische milieubeoordeling)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De provincie Noord-Holland en het waterschap moeten maatregelen uitvoeren om de kustverdediging in Noord-Holland-Noord ook in de toekomst op het vereiste veiligheidsniveau van 1:10.000 te houden. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie Noord-Holland verzocht om een gemotiveerde en inzichtelijke afweging te geven over maatregelen bij de zogenoemde ‘zwakke schakels’ in de kustverdediging in dat gebied.

Om deze provinciale afweging zo goed mogelijk te onderbouwen heeft de provincie besloten vrijwillig de procedure van strategische milieubeoordeling te doorlopen. De provincie wil dat de gevolgen van de te nemen maatregelen en mogelijke alternatieven integraal in beeld worden gebracht, dus niet alleen de milieuaspecten, maar ook de economische, maatschappelijke en ruimtelijke aspecten. De startnotitie zet per kustvak verschillende maatregelen naast elkaar. Eén groep maatregelen gaat uit van een zeewaartse versterking door het aanbrengen van extra zand voor de kust of het aanleggen van landhoofden, een tweede van het versterken van de zeewering zelf en een derde groep van het landwaarts verbreden van de duinen. Er zijn vele combinatiemogelijkheden. Continuïteit is een belangrijk uitgangspunt. Diverse alternatieven kunnen invloed hebben op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden langs de kust. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij het toetsingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1500

Woningbouwlocatie Wilderszijde, Bergschenhoek

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De gemeente Bergschenhoek heeft het voornemen de nieuwbouwwijk Wilderszijde te realiseren met in totaal circa 2400 woningen en circa 3 hectare voorzieningen. Wilderszijde heeft een omvang van ongeveer 125 hectare. Het plangebied is gelegen nabij Rotterdam Airport en de HSL. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1549

Reconstructie De Achterhoek en Liemers

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2004 2005.

Het provinciale bestuur van Gelderland wil een Reconstructieplan vaststellen voor het gebied Achterhoek en Liemers. Vervolgens komt er een jaar later een uitwerking voor het gebied Winterswijk-Oost. In het MER zijn de onderbouwing van het duurzame raamwerk en alternatieven, waarmee de belangrijkste beleidskeuzen voor het plangebied in beeld worden gebracht, goed ingevuld. De reconstructie leidt op diverse punten nog niet tot het gewenste doelbereik, bijvoorbeeld op het gebied van veterinaire veiligheid, natuurbescherming, vermindering van hinder en verbetering van de waterkwaliteit. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1251

Golfbaan Park Zaarderheiken (Trade Port Noord)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2005.

Voor het inrichten van het park Zaarderheiken als een volwaardige ecologische verbindingszone door middel van de aanleg van een golfbaan is milieueffectrapportage doorlopen.  De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Zij heeft aanbevelingen gedaan ten aanzien van de exploitatie, beheer, natuur en leefmilieu. Robbert de Vries was betrokken bij richtlijnen en toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1387