Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (strategische milieubeoordeling)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De provincie Noord-Holland en het waterschap moeten maatregelen uitvoeren om de kustverdediging in Noord-Holland-Noord ook in de toekomst op het vereiste veiligheidsniveau van 1:10.000 te houden. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie Noord-Holland verzocht om een gemotiveerde en inzichtelijke afweging te geven over maatregelen bij de zogenoemde ‘zwakke schakels’ in de kustverdediging in dat gebied.

Om deze provinciale afweging zo goed mogelijk te onderbouwen heeft de provincie besloten vrijwillig de procedure van strategische milieubeoordeling te doorlopen. De provincie wil dat de gevolgen van de te nemen maatregelen en mogelijke alternatieven integraal in beeld worden gebracht, dus niet alleen de milieuaspecten, maar ook de economische, maatschappelijke en ruimtelijke aspecten. De startnotitie zet per kustvak verschillende maatregelen naast elkaar. Eén groep maatregelen gaat uit van een zeewaartse versterking door het aanbrengen van extra zand voor de kust of het aanleggen van landhoofden, een tweede van het versterken van de zeewering zelf en een derde groep van het landwaarts verbreden van de duinen. Er zijn vele combinatiemogelijkheden. Continuïteit is een belangrijk uitgangspunt. Diverse alternatieven kunnen invloed hebben op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden langs de kust. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij het toetsingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1500