Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, het Veenschap en Omgeving

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn in het uitvoeringsprogramma gebiedsuitwerkingen opgenomen voor de gebieden Engbertsdijksvenen en het Veenschap. In de opgestelde Gebiedsuitwerking staan maatregelen die moeten bijdragen aan de kwaliteit van het platteland. Het doel van de plan-m.e.r. is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau.

Door het toepassen van een “omgekeerde benadering” schept het MER zoveel mogelijk helderheid over de lokale haalbaarheid van maatregelen en ambities. De Commissie adviseert o.a. ook een omgekeerde benadering uit te voeren, door terug te redeneren vanuit de maximaal toelaatbare belastbaarheid van de Natura 2000-gebieden. Op basis hiervan kan de initiatiefnemer bepalen wat de toelaatbare bandbreedte is voor nu nog onvoldoende uitgekristalliseerde maatregelen. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1906