Oeverpark Badplaats Nesselande

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om aan de zuidoever van de Zevenhuizerplas te Rotterdam de al geplande recreatieve voorzieningen te intensiveren en te versterken. Daarnaast wil de gemeente een jachthaven aanleggen met ongeveer 100 ligplaatsen (vaartuigen zonder brandstofmotoren). Uit het MER komt duidelijk naar voren dat het voornemen nauwelijks meer milieugevolgen heeft dan de recreatieve voorzieningen die in het huidige bestemmingsplan al mogelijk gemaakt zijn. Het MER is gestructureerd beschreven maar sommige aspecten zoals effecten op natuur en waterkwaliteit komen gefragmenteerd aan de orde. Hierdoor is een samenhangend beeld van de verschillende milieugevolgen niet direct uit het MER is af te leiden. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1901