Gebiedsuitwerking Dalmsholte Overijssel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

In het Reconstructieplan Salland-Twente is bepaald dat voor een deel van landinrichtingsgebied Dalmsholte een Planuitwerking moet komen. Gekozen is voor een Gebiedsuitwerking. In de opgestelde Ontwerp Gebiedsuitwerking staan maatregelen, die moeten bijdragen aan een vitaal platteland. Het doel van de plan-m.e.r is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau. De effectbeschrijving in het MER is echter beperkter dan op basis van de aanwezige informatie mogelijk was geweest. Met name de beperkingen die het Natura 2000-gebied aan ontwikkelingen oplegt, zijn onderbelicht. Het MER laat bovendien nog veel keuzes open en schuift deze door naar lagere overheden. Hiermee worden verwachtingen gewekt die in veel gevallen niet realistisch zijn. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1864