Golfbaan Park Zaarderheiken (Trade Port Noord)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2005.

Voor het inrichten van het park Zaarderheiken als een volwaardige ecologische verbindingszone door middel van de aanleg van een golfbaan is milieueffectrapportage doorlopen.  De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Zij heeft aanbevelingen gedaan ten aanzien van de exploitatie, beheer, natuur en leefmilieu. Robbert de Vries was betrokken bij richtlijnen en toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1387