Voortgangsrapport over de jaren 2000-2002 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 2000-2004-2010 (WBP2)

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2002.

De Noord-Hollandse waterschappen hebben vooruitlopend op hun fusie een gezamenlijk Waterbeheersplan 2000-2004-2010 (WBP2) opgesteld. Dit bevat een groot aantal acties. De afzonderlijke waterschappen hebben voor deze acties, elk voor hun beheergebied, een verschillende uitwerking geformuleerd met ook een verschillend ambitieniveau. Door Ingenieursbureau De Overlaat is met behulp van interviews de voortgang nagegaan van deze acties en welke onderdelen bijsturing behoeven. Na de fusie is het nodig WBP2 te actualiseren.

Landinrichting De Leijen (N-Br.)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2001 2002.

Het plan presenteert een gemeenschappelijke visie voor de herinrichting van het gebied globaal gelegen tussen Tilburg, Vught, natuurgebied Loonsche en Drunensche Duinen en natuurgebied de Kampina. Het plan wordt beschouwd als een bouwsteen voor het regionale reconstructieplan De Meierij. De Commissie constateert in haar advies dat het MER en de daarop volgende twee aanvullingen onvoldoende informatie bieden om een definitief besluit te kunnen nemen over te realiseren natuurdoeltypen en daarbij behorende maatregelen als gevolg van het ontbreken van een gebiedsdekkende ecohydrologische systeemanalyse. Wanneer het Raamplan ruimte laat om bij de verdere uitwerking zo nodig natuurdoeltypen en maatregelen aan te kunnen passen, kan de nog benodigde informatie ook beschikbaar komen in het kader van de m.e.r. procedure voor de reconstructie Meierij. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/977

Landinrichtings- en gebiedscommissies

In opdracht van LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies, in 1981-1997.

Robbert de Vries werkte van 1981 tot 1997 bij de toenmalige Landinrichtingsdienst. Als hoofd van de afdeling Onderzoek in de provincie Utrecht gaf hij leiding aan bodemkundig, hydrologisch en ecologisch onderzoek, schattingen in ruilverkavelingen en HELP-evaluaties van landinrichtingsprojecten. Tussen 1986 en 1990 trok hij als secretaris van de landinrichtingscommissie de planvorming voor het Noorderpark ten noorden van Utrecht. Tussen 1990 en 1997 was hij districtsingenieujr in Noord-Holland en als secretaris verantwoordelijk voor de landinrichtingsprojecten Amstelland, Waterland, Westzaan en Limmen-Heiloo. Tussen 1995 en 1997 was hij daarnaast projectmanager Haarlemmermeer-Groen.