Landinrichting De Leijen (N-Br.)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2001 2002.

Het plan presenteert een gemeenschappelijke visie voor de herinrichting van het gebied globaal gelegen tussen Tilburg, Vught, natuurgebied Loonsche en Drunensche Duinen en natuurgebied de Kampina. Het plan wordt beschouwd als een bouwsteen voor het regionale reconstructieplan De Meierij. De Commissie constateert in haar advies dat het MER en de daarop volgende twee aanvullingen onvoldoende informatie bieden om een definitief besluit te kunnen nemen over te realiseren natuurdoeltypen en daarbij behorende maatregelen als gevolg van het ontbreken van een gebiedsdekkende ecohydrologische systeemanalyse. Wanneer het Raamplan ruimte laat om bij de verdere uitwerking zo nodig natuurdoeltypen en maatregelen aan te kunnen passen, kan de nog benodigde informatie ook beschikbaar komen in het kader van de m.e.r. procedure voor de reconstructie Meierij. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/977