Voortgangsrapport over de jaren 2000-2002 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 2000-2004-2010 (WBP2)

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2002.

De Noord-Hollandse waterschappen hebben vooruitlopend op hun fusie een gezamenlijk Waterbeheersplan 2000-2004-2010 (WBP2) opgesteld. Dit bevat een groot aantal acties. De afzonderlijke waterschappen hebben voor deze acties, elk voor hun beheergebied, een verschillende uitwerking geformuleerd met ook een verschillend ambitieniveau. Door Ingenieursbureau De Overlaat is met behulp van interviews de voortgang nagegaan van deze acties en welke onderdelen bijsturing behoeven. Na de fusie is het nodig WBP2 te actualiseren.