Woningbouw De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht hebben het voornemen om in het gebied de Volgerlanden tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 4.000 á 5.000 woningen met bijbehorende voorzieningen te bouwen. Het plan wordt gefaseerd gerealiseerd. Voor het oostelijke gedeelte van de woonwijk is in 2009 een geactualiseerd MER opgesteld. Bij het plan is een MER opgesteld. De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Ook het geactualiseerde MER voor de Volgerlanden-Oost biedt voldoende informatie voor de besluitvorming.

Het MER maakt aannemelijk dat de ontwikkelingen in de Volgerlanden-Oost mogelijk zijn binnen de aanwezige milieuruimte. De gemeente kondigt in het voorontwerpbestemmingsplan aan het toekomstige woon- en leefklimaat te verbeteren. De Commissie adviseert de in het MER en voorontwerp bestemmingsplan aangekondigde maatregelen om een gunstiger woon- en leefklimaat te bereiken (op het gebied van industrielawaai, geur- en stofoverlast), op een goede manier in het bestemmingsplan of op andere wijze zeker te stellen.

Het stedenbouwkundig plan houdt nog geen rekening met de laatste inzichten op het gebied van klimaatverandering. Ook worden doelstellingen van de gemeente afkomstig uit ‘de verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden’ (nog) niet behaald. De Commissie ziet mogelijkheden om in het ontwerp alsnog ruimte te maken voor adaptatie en mitigatie in het kader van klimaatverandering.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie met name op het terrein van hydrologie en natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/840