Dijkversterking Wieringermeerdijk – Omgelegde Stonteldijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het voornemen de Wieringermeerdijk en de Omgelegde Stonteldijk te versterken. Door versterking kunnen de dijken voor de eerstvolgende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen uit de Wet op de waterkeringen voldoen.

Opmerkingen bij de advisering

Advies Richtlijnen

De Commissie heeft een advies voor richtlijnen voor het MER uitgebracht. Daarin beschouwt zij de volgende informatie als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

. een ontwerpdoelstelling gebaseerd op de mogelijke randvoorwaarden en omstandigheden in 2065 en een motivering van de keuze voor het ontwerp;
. een beschrijving van de milieueffecten zowel in de realisatiefase als de eindsituatie;
. een meest milieuvriendelijk alternatief gebaseerd op maximale ontwikkeling en versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie;
. beschrijving van de effecten op het Natura 2000-gebied IJsselmeer van het voornemen in het algemeen en de aanleg van een vooroeverdam in het bijzonder.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie, met name op het gebied van hydrologie en natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2335