Structuurvisie Tiel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De gemeente Tiel heeft op een aantal beleidsterreinen haar beleid recentelijk vernieuwd. Om het gemaakte beleid integraal te verwerken, is in november 2008 een voorontwerp structuurvisie vastgesteld door de gemeente. Hiermee geeft de gemeente haar visie op het ruimtelijke beleid voor de periode tot 2030. De m.e.r.-plichtige activiteiten die worden opgenomen in de structuurvisie en waarop het plan-MER is gericht zijn:
– uitbreiding van de woonwijk Passewaaij met ca. 2200 woningen;
– de aanleg van een klimaatdijk in Tiel-Oost;
– de aanleg van een westelijke ontsluitingsweg.

Het MER heeft een beperkte rol gespeeld bij de tot standkoming van de structuurvisie, omdat het werd opgesteld toen de ontwerp-structuurvisie al gereed was. De Commissie heeft bij de toetsing van het MER op enkele punten om nadere informatie gevraagd, waaronder op de passende beoordeling. Daarna heeft zij een positief toetsingsadvies uitgebracht. Wanneer er meer bekend is over de inrichting van genoemde activiteiten, kunnen de milieugevolgen specifieker beschreven worden.

Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de toetsing van het plan-MER en de aanvulling daarop, in het bijzonder ten aanzien van de aspecten water en natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2325