Verplaatsing agrarische bedrijven Nieuw Buinen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2011.

Vier agrarische ondernemers hebben het voornemen om hun bedrijven (twee vleeskuikenbedrijven, een akkerbouwbedrijf en twee melkveehouderijen) te verplaatsen naar nieuwe locaties, gelegen aan de Tweederdeweg Zuid te Nieuw Buinen. Tevens hebben zij het voornemen om aan de Tweederdeweg Zuid gezamenlijk een biovergistingsinstallatie (of energiebouwblok) te realiseren. Voor één van de bedrijven moet een omgevingsvergunning worden afgegeven waarvoor een besluit-m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan en de genoemde omgevingsvergunning heeft het bevoegd gezag ervoor gekozen een gecombineerd plan-/besluit-MER op te stellen.

De Commissie heeft het gecombineerde MER getoetst. Volgens de Commissie is in het MER niet voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. Omdat in het MER niet consequent is omgegaan met de ontwikkelingen die zich sinds de startnotitie hebben voorgedaan, mist het MER vooral een eenduidige beschrijving van voornemen, huidige situatie en autonome ontwikkeling, en de daarbij horende effectbeschrijving. Ook de Passende beoordeling is daardoor onduidelijk. Verder mist voor pluimveehouderij Jansen (het besluit-m.e.r.-deel) de beschrijving van inrichtingsalternatieven, het meest milieuvriendelijk alternatief en de kwantificering van milieu-effecten. Het bevoegd gezag heeft aangegeven de plan-m.e.r.-procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan en de besluit-m.e.r.-procedure voor de omgevingsvergunning weer te splitsen en de Commissie over beide rapporten opnieuw om advies te vragen.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie, met name over natuur en landelijk gebied.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2306