Westelijke Randweg Waddinxveen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2011.

De gemeente Waddinxveen wil een besluit gaan nemen over het bestemmingsplan, dat de verdere aanleg van het natuur- en recreatiegebied Bentwoud mogelijk maakt. In dit bestemmingsplan wil de gemeente ook ruimte reserveren voor een tracé voor een toekomstige westelijke randweg om Waddinxveen als alternatief voor de routes via de N455 (problemen met de leefbaarheid in de kernen) en de N207 (capaciteitsproblemen). Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor deze m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen ten behoeve van de tracékeuze. De Commissie adviseerde onder andere in het plan-MER een volwaardige extra variant uit te werken, waarbij door middel van een lagere ligging en inpassingmaatregelen de effecten op natuur, recreatie en leefomgeving maximaal worden beperkt. Dit alternatief loopt door het toekomstige Bentwoud.

In het MER zijn de milieueffecten van verschillende begrenzingen van het Bentwoud en een aantal verkeerskundige alternatieven onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de milieugevolgen voor (toekomstige) natuur en landschap, maar ook voor de woningen langs het Noordeinde (leefomgeving) sterk verschillen. De Commissie concludeert dat met dit onderzoek voldoende milieu-informatie aanwezig is om een besluit over het bestemmingsplan te kunnen nemen.

Het MER bevat geen onderzoek naar verschuivingen van lokale en regionale verkeerstromen. Uit het MER blijkt wel dat zonder aanpassing van het wegennet in Waddinxveen de verkeersdrukte over het geheel lager is, dan bij een opgewaardeerd Noordeinde of een randweg. Dit komt waarschijnlijk doordat dan geen (extra) doorgaand verkeer wordt aangetrokken. Alternatieve routes voor dit doorgaande verkeer zijn in het MER niet onderzocht. Uit de zienswijzen blijkt dat omwonenden hier wel veel vragen over hebben. De Commissie adviseert daarom om eerst de (toekomstige) verschuivingen van lokale en regionale (doorgaande) verkeerstromen goed te onderzoeken en daarna pas een definitief besluit te nemen over de aanpassing van het wegennet in Waddinxveen.

Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de advisering, met name voor de mogelijkheden van inpassing van het wegontwerp en de gevolgen voor waterhuishouding, natuur en landschap.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2330