Realisatie van het groengebied De Omzoom, gemeente Zaanstad

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2011.

De gemeente Zaanstad wil haar bestemmingsplan voor het gebied De Omzoom aanpassen. Dit overwegend landbouwkundige gebied wil zij omvormen tot een groen recreatiegebied, bestaande uit 150 ha groengebied, waarvan 12 ha waterberging, 9 ha sportvoorziening en mogelijk een recreatie/kinderboerderij.

Richtlijnenfase
De Commissie adviseert in het MER vooral aandacht te besteden aan een visie op de ontwikkelingsmogelijkheden in het gehele bestemmingsplan (300 ha) die inzichtelijk maakt welke doelstellingen waar prioriteit hebben. Dit is relevant, omdat het voornemen (groengebied) maar een deel van het gebied beslaat waarvoor het bestemmingsplan wordt aangepast. Vanuit die visie is een onderbouwing nodig van de totstandkoming van het ontwerp inrichtingsplan, de milieuoverwegingen daarbij en welke vrijheidsgraden nog resteren. Ook vraagt de Commissie om een beschrijving van de milieugevolgen op basis van het bestemmingsplan als geheel, met nadruk op landschap en cultuurhistorie.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat het MER over het algemeen een goed beeld geeft van de milieugevolgen van het plan. Inzake de bezoekersaantallen en de effecten voor natuur en cultuurhistorie heeft zij voor enkele punten (in een voorlopig toetsingsadvies) om aanvullende informatie gevraagd. De gemeente heeft die informatie aangeleverd in de vorm van een Aanvullende notitie. Daarna heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht.

Robbert de Vries adviseerde in beide fasen, met name vanuit inrichtingsaspecten en vanuit bodem en water.


Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2283