Tuinbouwvestiging De Kievit, Peel en Maas

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011.

De gemeente Peel en Maas wil een bestemmingsplan vaststellen om de vestiging van 151 ha glastuinbouw mogelijk te maken. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Bevoegd gezag voor deze procedure is de gemeenteraad van Peel en Maas. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is uitgebreid en bevat veel informatie die bruikbaar is voor het MER. De Commissie acht de volgende informatie essentieel voor het MER:

* de onderbouwing van nut en noodzaak en van de locatiekeuze binnen het gemeentelijke grondgebied
* een beschrijving van de effecten op natuur en beschermde natuurgebieden waaronder Natura 2000-gebieden en EHS gebieden
* een beschrijving van de effecten van de Kievit op de waterhuishouding
* een beschrijving van mogelijke lichthinder
* inzicht in de landschappelijke inpassing;
* een heldere samenvatting.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Cmer met name voor de aspecten bodem, water, natuur en landschap.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2498