Bestemmingsplan Piekberging Haarlemmermeer

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bereidt het opstellen van een bestemmingsplan voor de piekberging van water in het zuidwesten van de Haarlemmermeer voor. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de capaciteit van het hoofdwatersysteem vergroten door een piekberging van 1 miljoen kubieke meter te realiseren. Ter ondersteuning aan de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt vrijwillig een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen. De gemeenteraad van Haarlemmermeer is bevoegd gezag.
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

* een onderbouwing van de locatiekeuze voor de piekberging;
* inzicht in de gevolgen van inundaties;
* inzicht in de wijze waarop wordt omgegaan met landschap en cultuur;
* inzicht in de effecten op de gebruiksfuncties in het gebied.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie, met name over waterhuishouding en natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2509