Bestemmingsplan buitengebied Montferland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2011.

De gemeente Montferland stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk. Het initiatief is m.e.r.-plichtig. De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:
* een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven en een beschrijving van de gehanteerde referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkelingen);
* de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die mede bepaald wordt door natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), geluid en geur, landschap en cultuurhistorie;
* de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden (indien nodig met een in het MER opgenomen passende beoordeling) en de Ecologische Hoofdstructuur;
* de relatie met en de cumulatieve milieueffecten van te verwachten ontwikkelingen in het landbouwontwikkelingsgebied Azewijn;
* de positieve of negatieve effecten van het plan (en de alternatieven) op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische en/of archeologische waarden.

Yvonne van Manen was als lid van de Cmer betrokken bij de advisering, meet name over natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2437