Buitengebied 2010, Rhenen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2011.

De gemeente Rhenen wil haar bestemmingsplannen voor het buitengebied actualiseren. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen milieueffectrapport:
– een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van alternatieven;
– een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven en een beschrijving van de gehanteerde referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkelingen);
– de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die mede bepaald wordt door randvoorwaarden vanuit natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), geluid, geur, fijn stof, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie);
– een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

De gemeente Rhenen heeft de adviesvraag aan de Commissie over het plan-MER in september 2010 teruggetrokken. De gemeente heeft aangegeven dat het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Rhenen op een aantal essentiële onderdelen wordt heroverwogen. Dit leidt tevens tot aanpassingen van het plan MER.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (verder de Commissie ) signaleerde bij toetsing van het plan-MER in januari 2011 een aantal tekortkomingen, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De gemeente heeft daarop aanvullende informatie aangeleverd met daarin de volgende onderdelen:
• de vertaalslag van het beleidskader naar randvoorwaarden voor het plan;
• de inhoud van de vergeleken alternatieven;
• de onderbouwing van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling;
• de milieugebruiksruimte voor ammoniak, geur en luchtkwaliteit (fijn stof);
• de effecten van het plan op natuur, landschap en cultuurhistorie / archeologie;
• de effectbeoordeling en de op basis hiervan getrokken conclusies.
Verder is in de aanvulling op het MER een Passende beoordeling opgenomen.

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen voldoende informatie bevatten voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Uit het MER en de aanvulling blijkt onder meer dat een toename in ammoniakdepositie op de in de omgeving liggende Natura 2000-gebieden niet is uitgesloten en dat daarmee significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten zonder mitigerende maatregelen.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Cmer tijdens de m.e.r.-procedure, in het bijzonder ten aanzien van natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2389