Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2011.

De gemeente Midden-Drenthe is van plan een nieuw bestemmingsplan vast te leggen voor het buitengebied. Vanwege activiteiten hierni die mogelijk invloed hebben op Natura 2000-gebieden, wordt een passende beoordeling opgesteld. Hiermee onstaat voor dit besluit de plan-MER-plicht.

2010: Adviesvraag teruggetrokken

De gemeente Midden-Drenthe heeft de adviesvraag aan de Commissie over het plan-MER voorlopig teruggetrokken. Ook het ontwerp bestemmingsplan zelf is voorlopig teruggetrokken.

2011: toetsingsadvies over nieuw MER

De gemeente Midden-Drenthe heeft opnieuw een nieuwe m.e.r.-procedure opgestart voor de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De gemeente heeft een toetsingsadvies gevraagd voor het nieuwe plan-MER.

Het MER geeft goed inzicht in de bijdrage vanuit de emissiebronnen in de gemeente aan de huidige stikstofdepositie en toekomstige stikstofemissies.
Uit de Passende beoordeling blijkt dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden door verzuring & vermesting, verstoring of verdroging als gevolg van de ontwikkelingen in de (intensieve) veehouderij, (verblijfs)recreatie en (permanente) bosontwikkeling die met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt niet zijn uit te sluiten. In het MER wordt beschreven hoe potentieel negatieve gevolgen verminderd of voorkomen kunnen worden door het toepassen van mitigerende maatregelen. Ook wordt in het MER aangegeven dat alvorens de genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken aan de Natuurbeschermingswet zal worden getoetst en indien nodig een vergunning moet worden aangevraagd. Hiervoor is de gemeente geen bevoegd gezag. In het advies geeft de Commissie een aantal aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming op het gebied van de samenvatting, effecten op natuur en geurhinder.

Yvonne van Manen was vanuit de Cmer betrokken bij de beoordeling van de passende beoordeling en de toetsing van het plan-MER.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2382