Structuurvisie en Bestemmingsplannen buitengebied gemeente Heerde

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011 2012.

De gemeente Heerde wil een structuurvisie en twee bestemmingsplannen opstellen voor haar buitengebied. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover is een plan-MER opgesteld. Een belangrijk deel van het buitengebied van Heerde wordt ingenomen door de geplande hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Hiervoor wordt door de provincie Gelderland apart een Rijksinpassingsplan met bijbehorende MER opgesteld.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor een besluit over de structuurvisie aanwezig is. Over het toekomstige bestemmingsplan Oost kan zij nog geen uitspraak doen, omdat daar nog geen concept van beschikbaar is.

De Commissie was van oordeel dat het MER niet alle essentiële informatie voor het Bestemmingsplan West bevat. De gemeente heeft daarop een mondelinge en een schriftelijke reactie gegeven. De reactie maakt duidelijk dat verschillende activiteiten, waarvoor de Commissie de informatie ontoereikend vond, niet met dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt. Verder blijkt dat de gemeente aanpassingen in het bestemmingsplan wil doen waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij beperkt worden. Ook wil zij een koppeling leggen met de Provinciale verordening Stikstof en Natura-2000. Hoewel het niet modelmatig onderbouwd wordt, kan de Commissie zich voorstellen dat bij een daadwerkelijke borging van alle genoemde maatregelen plus een strikte toepassing van de Provinciale Stikstofverordening geen toename van stikstofdepositie vanuit het plangebied zal optreden.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage over deze m.e.r.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2504