Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zundert

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011 2012.

De gemeente Zundert stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het gehele buitengebied. In het nieuwe bestemmingsplan worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij en boomteeltsector nader uitgewerkt. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

De Commissie is van oordeel dat het MER niet alle essentiële informatie bevat om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming. De tekortkomingen betreffen:
· het ontbreken van inzicht in de kwantitatieve effecten op de bodem en de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit;
· het ontbreken van een visie op de gewenste landschappelijke ontwikkeling van het buitengebied, en daarmee ook van een toetsingkader voor de beoordeling van de landschappelijke effecten van de ontwikkelingen mogelijk gemaakt in de boomteeltsector.

De gemeente Zundert heeft vervolgens een aanvulling op het MER opgesteld. Met de aanvulling is naar het oordeel van de Commissie veel extra en ook bruikbare informatie voor de besluitvorming beschikbaar gekomen. Met name de suggesties voor maatregelen die kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan of in vergunningen acht zij waardevol.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage over bodem, water, natuur en landschap ten behoeve van het op te stellen MER.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2514