Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011 2012.

De gemeente Etten-Leur werkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor dit bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (zoals intensieve veehouderij en glastuinbouw) en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Het milieueffectrapport dient ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Toetsing

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Uit het MER blijkt dat de milieueffecten, afhankelijk van het beschouwde aspect en alternatief, neutraal tot zeer negatief scoren. Op grond daarvan concludeert de Commissie dat de alternatieven niet tegemoet komen aan de hoofddoelstelling voor het bestemmingsplan. Met name de milieueffecten van het voorkeursalternatief en het worst- case alternatief zullen fors zijn. Uit de Passende beoordeling blijkt dat alleen bij het vastleggen van de huidige feitelijke situatie geen toename van stikstofdepositie te verwachten is.

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

. een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven;
. inzicht in de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die mede bepaald wordt door beleid en regelgeving op het gebied van natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit, landschap, cultuurhistorie en geluid- en geurhinder;
. de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en leefomgevingskwaliteit. Neem een Passende beoordeling in het MER op wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie, met name ten aanzien van de aspecten bodem, water, natuur en landschap.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2529