Kustwerk Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2012.

De primaire waterkering in Katwijk aan zee voldoet niet aan de geldende veiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap Delfland wil deze daarom versterken. De gemeente Katwijk wil de kustversterking combineren met de aanleg van een parkeergarage. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en vanwege mogelijke kaderstelling voor m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteiten wordt een plan-MER opgesteld.
Voor deze projecten wordt een gecombineerd Plan- en Besluit-MER opgesteld.

Het MER brengt het scala van keuzemogelijkheden goed in beeld en maakt duidelijk wat de milieugevolgen van de alternatieven zijn.
De wens tot behoud van ruimtelijke kwaliteit, waaronder het karakteristieke uitzicht op zee vanaf de Boulevard, is een belangrijke factor geweest bij de keuze en invulling van de alternatieven.
Rekening houdend met alle doelstellingen en uitgangspunten is in het MER het alternatief Dijk-in-Duin, Katwijk binnendijks met parkeergarage als voorkeursalternatief aangewezen. Het MER beschrijft nog enkele aanvullende maatregelen waarmee de milieugevolgen van dit alternatief verder kunnen worden verminderd.

Yvonne van Manen leverde een bijdrage aan de advisering vanuit de Cmer, met name op het gebied van natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2269