Structuurvisie buitengebied Dalfsen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2012.

De gemeente Dalfsen werkt aan een Structuurvisie voor het buitengebied. Voor de Structuurvisie wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat de visie kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings) plichtige activiteiten en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Het milieueffectrapport dient ter onderbouwing van de besluitvorming over de Structuurvisie.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat niet alle essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is in het MER. In het MER wordt geconcludeerd dat niet kan worden uitgesloten dat het voornemen significant negatieve gevolgen heeft op de omringende Natura 2000-gebieden. In het MER moet daarom een Passende beoordeling worden opgenomen. De informatie in het MER voldoet niet aan de vereisten van een Passende beoordeling op Structuurvisie niveau, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat er alternatieven en/of effectieve maatregelen mogelijk zijn die aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden kunnen voorkomen. De Commissie is van mening dat het aspect landschap met de gehanteerde methodiek goed is uitgewerkt in het MER.

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:
* een omschrijving en onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven en de rol die milieuaspecten daarin spelen;
* de gevolgen van het beleidsvoornemen op natuur, door o.a. depositie van verzurende/ vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden (met indien nodig een Passende beoordeling), op een detailniveau dat past bij de structuurvisie;
* de positieve of negatieve effecten op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische (waaronder archeologische) waarden, op een detailniveau dat past bij de structuurvisie;
* een overzicht van de consequenties van het MER voor de vervolgbesluitvorming (in de vorm van randvoorwaarden, uitgangspunten en/of onderzoeksopgaven.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie over reikwijdte en detailniveau voor het op te stellen MER, met name vanuit natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2490