Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied Barneveld

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011.

De gemeente Barneveld wil de plannen die zij heeft met haar buitengebied vastleggen in een structuurvisie en een bestemmingsplan. Het gaat onder andere om een schaalvergroting in de veehouderij. Robbert de Vries was vanuit de Commissie voor de m.e.r. betrokken bij de toetsing van het MER, met name op de gebieden bodem, water, natuur en landelijk gebied.

Artikel uit ‘Barneveld Vandaag’ 09 jun 2011 MER-commissie: ‘zuiver vergelijken’

BARNEVELD – Barneveld moet zich niet rijk rekenen als het om uitbreidingsruimte voor de landbouw gaat. Daarvoor waarschuwt de Commissie voor de Milieueffectrapportage in haar advies voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
Het bestemmingsplan Buitengebied moet op zuivere gegevens berusten.
Het bestemmingsplan Buitengebied moet op
zuivere gegevens berusten.

In het Milieu Effect Rapport (MER) moeten de milieugevolgen van een nieuw bestemmingsplan worden afgezet tegen de bestaande situatie. Het is daarbij essentieel, wat precies met wat vergeleken wordt.
Zo blijkt in de praktijk de gemiddelde veebezetting bij boeren bedrijven om uiteenlopende redenen zo’n 34 procent lager te zijn dan waarvoor vergunning is verleend.
De MER-commissie wijst er echter op, dat daar in de emissierechten al rekening mee is gehouden.
Verder moeten de gevolgen van een bestemmingsplan altijd gemeten worden aan het ‘worst case-scenario’. De maximaal mogelijke milieugevolgen moeten dus worden beoordeeld. Het is dus zinniger om de oude en de nieuwe situatie beide vanuit de maximale mogelijkheden te vergelijken.

Tot slot wijst de MER-commissie op de mogelijke gevolgen van recreatie. Gelet moet worden op versnippering van leefgebied en kwetsbare leefgebieden van zeldzame diersoorten. In de vergelijking van huidige en nieuwe situatie mogen illegale activiteiten niet worden meegenomen.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2534