Partiële herziening Provinciale Structuurvisie 2011, provincie Zuid-Holland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011.

De provincie Zuid-Holland bereidt een herziening van de provinciale structuurvisie (PSV) voor, waarmee onder andere uitbreiding van glastuinbouwgebied bij Nieuwkoop mogelijk wordt gemaakt. Het MER laat zien dat er negatieve gevolgen voor het landschap van het Groene Hart te verwachten zijn. Gevolgen voor water en natuur zijn nog afhankelijk van de nadere uitwerking.

Toetsing van het MER
Het MER gaat alleen in op de effecten van de uitbreiding van het glastuinbouwgebied. Van de overige onderdelen van het plan is na een eerste analyse geconcludeerd dat geen nadere beschouwing van milieueffecten nodig is. De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. De effectbeoordeling is beknopt en kwalitatief. Daarbij heeft de Commissie enkele kanttekeningen. Deze leiden niet tot andere conclusies, maar wel tot aandachtspunten voor het vervolg. Verder adviseert de Commissie om in het definitieve plan te verduidelijken waarom de betreffende locatie is aangewezen voor uitbreiding van glastuinbouwgebied en hoe met de uitgifte daarvan wordt omgegaan.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het essentieel dat het MER de volgende informatie bevat:
. beschrijving van de onderdelen van de partiële herziening en onderbouwing van de keuze om deze wel of niet in het MER op te nemen;
. inzicht in de gevolgen voor Natura 2000-gebieden, op basis van een Passende Beoordeling;
. beschrijving van de planonderdelen glastuinbouwgebied Nieuwkoop en Recreatievisie Goeree-Overflakkee, mogelijke alternatieven daarvoor en de effecten daarvan.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de m.e.r., met name over bodem, water, natuur en landelijk gebied.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2535