Bestemmingsplan Cantineweg Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2011.

De gemeente Katwijk heeft het voornemen de Cantineweg opnieuw in gebruik te nemen als tijdelijke verbinding tussen de Westerbaan en de Meeuwenlaan in afwachting van realisering van een permanente nieuwe verbinding. Dit tijdelijke gebruik wordt in een bestemmingsplan vastgelegd. Het gebruik als verbindingsweg was tussen 25 augustus 2004 en 25 augustus 2009 geregeld met een tijdelijke vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan. Toen de vrijstelling via deze procedure niet kon worden verlengd, is de weg als doorgaande route afgesloten.

Omdat significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebied niet bij voorbaat kan worden uitgesloten, wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

De Commissie adviseerde in haar advies over de reikwijdte en detailniveau in het MER in te gaan op:
de vraag in hoeverre het voornemen de verkeersproblemen (tijdelijk) oplost en of er alternatieve oplossingen zijn die beter scoren;
te verwachten wijzigingen in de verkeersstromen en de effecten daarvan voor geluid, luchtkwaliteit en natuur.
Wanneer significante gevolgen voor de Natura 2000 niet kunnen worden uitgesloten, moest het MER een Passende beoordeling bevatten.

De Commissie heeft de m.e.r.-procedure met een positief toetsingsadvies afgesloten. Zij adviseert bij het bestemmingsplan aan te geven hoe de beheermaatregelen die nodig zijn in het Natura 2000-gebied, zijn geborgd. Yvonne van Manen was vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage betrokken bij de toetsing van het MER.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2465