Structuurvisie FlorijnAs, Assen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011.

De gemeente Assen heeft het voornemen om een bestaande noord-zuidroute door de stad op te waarderen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingen langs de route mogelijk te maken. Om te kunnen besluiten over de realisatie van deze ontwikkelingen worden een structuurvisie en een plan-MER opgesteld.

Yvonne adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage over reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. In haar advies vraagt de Commissie om de vormgeving en inrichting van de weg en de consequenties van deze aanpassingen voor het stedelijk netwerk van verbindingen in beeld te brengen. Verder moet het MER de samenhang tussen de geplande ruimtelijke ontwikkelingen beschrijven, de (milieu-)randvoorwaarden die voor die ontwikkelingen gelden, de onzekerheden in de uitvoering en de mogelijkheden voor fasering. Tenslotte moeten ook de (cumulatieve) effecten op de leefbaarheid zichtbaar gemaakt worden die het gevolg zijn van wijzigingen in verkeerspatronen.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2522