Strategische milieubeoordeling Uitwerkingsplan reconstructie Losser

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006-2007.

In het Reconstructieplan Salland-Twente staat dat er voor het landinrichtingsgebied Losser een Uitwerkingsplan moet komen. In het Uitwerkingsplan worden maatregelen beschreven ter verbetering van natuur, landschap, water, recreatie, milieu, landbouw en de sociaaleconomische structuur en vitaliteit van het platteland. Het doel van de plan-m.e.r. is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau. Robbert de Vries was betrokken bij het toetsingsadvies en het aanvullend toetsingsadvies van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1811