Reconstructie Salland-Twente

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2004.

Het provinciale bestuur van Overijssel wil een Reconstructieplan vaststellen voor de gebieden Salland en Twente. Het totale reconstructiegebied Salland-Twente heeft een oppervlakte van circa 204.000 ha, waarvan circa 143.000 ha cultuurgrond, circa 26.000 ha stedelijk gebied, infrastructuur en recreatieterreinen en circa 35.000 ha bos, natuur en water. Het plan heeft ten doel om structurele problemen in het landelijk gebied met een hoge veedichtheid duurzaam en integraal op te lossen. Deze problemen komen voort uit de interactie tussen agrarische bedrijvigheid, waterhuishouding, leefbaarheid, recreatie, natuurbescherming en landschap.

De Commissie heeft beoordeeld dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang bij de besluitvorming mee te wegen. Zij heeft wel aanbevolen om bij de besluitvorming de keuze van het voorkeursalternatief goed te onderbouwen, duidelijk te maken welke robuuste ecologische verbindingen precies mogelijk gemaakt worden en de consequenties van de zonering voor pluimveehouderijen en kalvermesterijen inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan voor de planuitwerkingsfase en de monitoring, bijvoorbeeld om aandacht te besteden aan de werkelijke realisatie van de reconstructiedoelen ten aanzien van milieu, leefbaarheid, recreatie, veterinaire veiligheid en agrarische bedrijvigheid.  Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1268