Landinrichting Deurnsche Peel / Mariapeel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2000 2004.

De landinrichting is bedoeld voor een gebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het gaat om het noordelijk deel van de Peelvenen, het gebied in en rond de Deurnsche Peel en de Mariapeel met een oppervlakte van circa 6.000 ha. De plannen betreffen de ontwikkeling van natuur en bos op huidige landbouwgronden ter grootte van 1.178 ha in combinatie met de ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie. De Commissie adviseerde om in het MER duidelijk te maken welke natuurdoeltypen op welke plaatsen worden nagestreefd en welke abiotische voorwaarden hiertoe moeten worden gerealiseerd. Tevens dient aangegeven te worden of behoud/versterking van cultuurhistorische waarden, naast natuur, onderdeel uitmaakt van de hoofddoelstelling. Ook overige milieudoelen en de doelen voor recreatie, landbouw, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid moeten zoveel mogelijk vertaald in concrete toetsingscriteria in het MER beschreven worden, met aandacht voor de samenhang tussen (conflicterende) doelen. Het mma zou uit moeten gaan van het zo snel en zeker mogelijk realiseren van hoogveen in het centrale deel gecombineerd met behoud of versterking van cultuurhistorische waarden. Dit vereist een optimalisatieslag. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1107